ATRIBUTII GENERALE  


 


a) controleaza aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale generale si speciale care reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca, supravegherea pietei produselor din domeniul de competenta, conform legii;
b) elaboreaza si pune in aplicare programe anuale de actiuni pentru implementarea politicii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii;
c) coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale de munca si a celorlalte institutii aflate in subordine;
d) reprezinta Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, ca organ de specialitate, in relatiile de cooperare internationala in domeniul de competenta, in limita mandatului acordat de ministrul muncii si justitiei sociale;
e) asigura reprezentarea, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, pe plan intern si extern, in relatiile de cooperare cu institutii si organisme nationale si internationale pentru domeniile sale de competenta, in limita mandatului acordat de ministrul muncii si justitiei sociale;
f) elaboreaza metodologii si proceduri unitare de control in domeniul propriu de competenta;
g) controleaza respectarea criteriilor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite si modul de realizare de catre angajatori a masurilor pentru normalizarea conditiilor de munca;
h) indeplineste atributiile, conform reglementarilor legale in vigoare, cu privire la activitatea de pregatire si perfectionare a pregatirii personalului propriu;
i) coopereaza, pe plan intern si international, in domeniile de competenta, cu institutii similare, inspectii din alte domenii, institutii publice sau private, organizatii ale partenerilor sociali si cu orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legii;
j) realizeaza venituri din prestari de servicii, calculate pe baza de tarife aprobate prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, precum si alte venituri obtinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat, in conditiile art. 7 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile ulterioare;
k) solutioneaza, in limita competentelor legale, petitiile adresate de persoane fizice sau juridice;
l) asigura schimbul de informatii cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu persoanele fizice si juridice, in conditiile legii;
m) administreaza fondurile bugetare pe care le are la dispozitie, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate in administrare si/sau in folosinta;
n) elaboreaza proiectul anual de buget, pe care il supune aprobarii ministrului muncii si justitiei sociale, si asigura exercitiul financiar-contabil al institutiei, in conditiile legii;
o) organizeaza sistemul informatic necesar activitatii proprii si gestioneaza registrele electronice din domeniul de competenta;
p) indeplineste rolul de unitate de achizitii centralizate, in conformitate cu prevederile cap. I sectiunea a 8-a paragraful 1 - Activitati de achizitie centralizata" din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru inspectoratele teritoriale de munca, in vederea achizitionarii centralizate, prin aparatul propriu, de autoturisme, cu exceptia autoturismelor care sunt achizitionate conform prevederilor Ordinului ministrului mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017-2019;
q) initiaza propuneri pentru imbunatatirea cadrului legislativ din domeniile de activitate, pe care le inainteaza Ministerului Muncii si Justitiei Sociale

(HG nr. 488 /2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii)