ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL  
RELATIILOR DE MUNCA  


 

a) controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, ce decurg din legislatia nationala, europeana si din conventiile Organizatiei Internationale a Muncii;
b) controleaza folosirea de angajatori a fortei de munca, in scopul identificarii cazurilor de munca nedeclarata, si sesizeaza, dupa caz, conform prevederilor legale, organele de urmarire penala. In scopul combaterii cazurilor de munca nedeclarata, controlul se efectueaza la locul de munca unde sunt identificate persoanele care presteaza activitatea, pe baza fiselor de identificare, datelor existente in registrul general de evidenta al salariatilor transmis la inspectoratul teritorial de munca, precum si a oricaror altor documente solicitate de inspectorul de munca;
c) impune cu ocazia controalelor completarea fisei de identificare prin care se consemneaza declaratiile persoanelor care presteaza activitate. Modelul fisei de identificare este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament;
d) constata daca activitatea prestata in baza unui alt tip de contract decat cel de munca se desfasoara in conditiile unui raport de munca;
e) dispune incheierea contractelor individuale de munca si transmiterea acestora in registrul general de evidenta a salariatilor pentru lucratorii identificati ca presteaza activitate fara contract individual de munca;
f) controleaza acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
g) controleaza respectarea prevederilor legale care reglementeaza registrul general de evidenta a salariatilor;
h) controleaza respectarea prevederilor legale privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, astfel cum prevede Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale;
i) controleaza incadrarea in munca a cetatenilor straini in Romania;
j) controleaza activitatea desfasurata de agentii de ocupare a fortei de munca, precum si respectarea de catre acestia a conditiilor prevazute de legea speciala;
k) controleaza activitatea desfasurata de agentii de munca temporara, precum si respectarea de catre acestia a conditiilor prevazute de legea speciala;
l) controleaza aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
m) comunica instiintari prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat sa prezinte documentele necesare controlului la sediul societatii/al inspectoratului teritorial de munca, cu precizarea datei, orei si a documentelor solicitate, atunci cand controlul nu poate fi finalizat la data initierii lui;
n) solicita reprezentantilor entitatii controlate, precum si lucratorilor, singuri sau in prezenta martorilor, copii de pe documentele care au legatura cu obiectul controlului efectuat, precum si note scrise de la persoanele care pot da relatii cu privire la aspectele verificate si, dupa caz, realizeaza fotografii si inregistrari audiovideo;
o) participa la realizarea planurilor de control comune privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata, stabilite in baza protocoalelor incheiate cu alte institutii ale statului;
p) indeplineste atributiile de birou de legatura si efectueaza schimbul de informatii cu inspectiile muncii sau autoritatile similare din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana in scopul punerii in aplicare a prevederilor legale privind detasarea in cadrul prestarii de servicii transnationale;
q) coordoneaza, dupa caz, si participa la derularea programelor internationale in domeniul relatiilor de munca;
r) sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la cazurile sau la situatiile de incalcare a dispozitiilor legale in domeniul de competenta, cand exista indicii de savarsire a unei infractiuni;
s) furnizeaza informatii de specialitate, participa la elaborarea de studii si analize in domeniul relatiilor de munca;
s) asigura la nivel national evidenta muncii prestate in baza contractelor individuale de munca, prin registrul general de evidenta a salariatilor, precum si evidenta zilierilor si a beneficiarilor prestatiilor acestora;
t) gestioneaza baza de date organizata la nivel national care contine registrele generale de evidenta a salariatilor in format electronic, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) asigura, pe baza protocoalelor incheiate la nivel national cu alte institutii ale statului, schimbul de date extrase din registrul general de evidenta a salariatilor privind activitatea desfasurata in baza contractelor individuale de munca, in conditiile legii;
u) organizeaza inregistrarea si evidenta, prin inspectoratele teritoriale de munca, a contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate. Inspectoratele teritoriale de munca procedeaza la inregistrarea contractelor colective de munca dupa verificarea indeplinirii conditiilor procedurale prevazute de lege;
v) conciliaza conflictele de munca declansate la nivelul unitatilor, in conditiile prevazute de lege si procedurii aprobate de inspectorul general de stat

( HG nr. 488 /2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii)