Lista documentelor de interes public si Lista cu documentele produse/gestionate de ITM Neamt  
LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ NEAMŢ CONFORM ART.5, LIT.h DIN LEGEA NR. 544/2001 - actualizată

Aprobat prin Decizia nr. 114/IS/23.03.2018
(Anexa 11 SCIM)
1. Acte normative
2. Autorizaţii (ex.Legea 319/2006 s.a.), Avize (ex.Legea 126/1995, Legea 156/2000 s.a.), Adeverinţe
3. Borderouri de corespondenţa
4. Carta de audit intern
5. Cartea construcţiei (sediu ITM)
6. Chestionare diverse
7. Codul de conduita al salariaţilor ITM Neamţ
8. Corespondenţa (intra si inter-instituţionala, cetaţeni, persoane juridice)
9. Condicile de prezenta
10. Chestionare/Liste de control
11. Decizii emise de inspectorul sef, Inspecţia Muncii, ordine ministru
12. Declaraţii finanţe
13. Documente de achizitii publice
14. Documente contabile: bilantul contabil, bugetul de venituri si cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont executie cheltuieli, documente electronice (FOREXEBUG)
15. Documente de inventariere a patrimoniului
16. Documente ale comisiilor organizate la nivelul ITM Neamţ (SCIM, EGR, disciplina, paritara, GLSNA etc.)
17. Documente privind organizarea cursurilor de formare si perfecţionare profesionala
18. Documente privind organizarea si coordonarea campaniilor nationale
19. Documente privind organizarea si desfasurarea concursurilor
20. Documente de control (procese verbale de control, procese verbale de constatare si sancţionare, procese verbale de sistare s.a.) intocmite de inspectorii de munca din cadrul ITM Neamţ
21. Documente depuse de angajatori in domeniul relaţiilor de munca si securitaţii si sanataţii in munca (carnete de munca, dosare de personal, state de plata, copii registre zilieri, informari presatatori, solicitari parole REGES, depuneri ghiseu REGES, contracte colective de munca etc.)
22. Documente clasificate
23. Documente proprii privind securitatea si sanatatea in munca si ISU
24. Documente privind evidenta militara si mobilizarea la locul de munca
25. Documente informatice de stocare a datelor (arhive ale bazelor de date)
26. Documente privind relaţia cu mass-media
27. Dosare de achiziţie publica
28. Dosare de cercetare a accidentelor de munca in domeniul securitaţii si sanataţii in munca
29. Dosare profesionale
30. Dosare de audit public intern
31. Dosare privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecatoresti sau in derulare la organele de cercetare penala
32. Documente justificative de inregistrare in contabilitate, angajamente bugetare si legale, ordonanţari de plata
33. Formulare (ex. formulare de audit intocmite conform prevederilor HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitaţii de audit public intern, formulare tipizate si speciale utilizate in activitatea de control RM si SSM, altele specifice compartimentelor inspectoratului)
34. Informaţii privind proiectele internaţionale in care ITM Neamţ are calitatea de partener
35. Informari diverse (ex. asupra controalelor tematice, campanii etc desfasurate de inspectoratul teritorial de munca)
36. Materiale de informare (ghiduri, brosuri etc.)
37. Rapoarte privind aplicarea prevederilor convenţiilor OIM
38. Metodologii de lucru, norme interne
39. Note, puncte de vedere, observatii (ex. privind proiectele legislative ce intra in limitele de competenţa ale inspectoratului teritorial de munca)
40. Petiţii
41. Planuri anuale de control
42. Proceduri de sistem si operaţionale
43. Programe si strategii in domeniu (Programul Propriu de Acţiuni al ITM Neamt, Programul anual de achiziţii)
44. Protocoale de colaborare cu diferite autoritaţi si instituţii publice si alte documente de cooperare in domeniile de competenţa ale ITM Neamţ
45. Procese verbale de control/Rapoarte/Note ale instituţiilor cu atribuţii de control
46. Rapoarte si analize de activitate
47. Raspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitari provenite de la autoritaţi si instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media
48. Referate
49. Registre de evidenţa
50. Registre intrare – iesire corespondenţa
51. Registrul de evidenta a cauzelor pe rol la instanţele de judecata
52. Regulamentul intern propriu de organizare si funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamţ
53. Regulamentul de organizare si funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamţ
54. Situaţiile nominale ale posturilor si personalului pe compartimente
55. Situaţii periodice privind domeniul de activitate
56. Situaţii statistice
57. State de funcţii, situaţii nominale ale posturilor pe compartimente, plan de ocupare a funcţiilor publice
LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONFORM ART.5, LIT. g, DIN LEGEA NR. 544/2001

Aprobat prin Decizia nr. 14/IS/25.01.2019
(Anexa 12 SCIM)
1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca
2. Organigrama Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca
3. Bilantul contabil
4. Bugetul de venituri si cheltuieli
5. Contul de rezultat patrimonial
6. Cont de executie a bugetului institutiei publice-cheltuieli
7. Cont de executie a bugetului institutiei publice–venituri proprii
8. Dosar de achizitii publice
9. Programul anual de achizitii
10. Informatii privind nivelurile tarifelor care se platesc, īn conditiile legii, pentru serviciile prestate de inspectoratele teritoriale de munca
11. Comunicate de presa
12. Procedura operationala privind īnregistrarea contractelor colective de munca īncheiate la nivel de unitate si a hotarārilor arbitrare precum si concilierea conflictelor colective de munca
13. Programul propriu de actiuni
14. Lista protocoalelor de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice
15. Raportul anual de activitate
16. Raport conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
17. Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind informatiile de interes public, modificata si completata
18. Lista serviciilor externe de prevenire si protec?ie abilitate, conform H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare si Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010
19. Lista serviciilor externe de prevenire si protec?ie abilitate carora li s-a retras certificatul de abilitare, conform H.G. nr.1425/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare si Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010
20. Lista persoanelor fizice si juridice stabilite īntr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza? servicii externe de protec?ie si prevenire, īn regim permanent, īn Romānia
21. Lista persoanelor fizice si juridice stabilite īntr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protec?ie si prevenire, īn regim temporar sau ocazional, īn Romānia
22. Lista solicitantilor care au obtinut avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire īn domeniul securitatii si sanatatii īn munca
23. Lista serviciilor externe de prevenire si protectie care si-au suspendat activitatea
24. Program sectorial anual īn domeniul supravegherii pietei produselor
25. Acte normative din domeniul securitatii si sanatatii īn munca si din domeniul rela?iilor de munca
26. Sinteze periodice privind num?rul de contracte individuale de munca, salariati si angajatori, conform transmiterilor de date efectuate de catre angajatori īn sistemul informatic privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor (ReGES)
27. Rapoarte privind situa?ia accidentelor de munca la nivel national si distribuita pe judete / domenii principale de activitate economica conform clasificarii CAEN Rev. 2. conform variabilelor ESAW
LISTA INFORMATILOR DE INTERS PUBLIC CARE SE FURNIZEAZA LA CERERE CONFORM ART.6, ALIN.1 DIN LEGEA NR. 544/2001

Aprobat prin Decizia nr. 114/IS/23.03.2018
(Anexa 22 SCIM)
1. Instructiuni ale inspectorului sef al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
2. Documentele necesare obtinerii contului si parolei pentru transmiterea in REVISAL, conform HG nr. 905/2017 si Ordinului MMFPS nr.2822/2011
3. Informatii privind existenta autorizatiilor de securitate si sanatate in munca
4. Situatia statistica a accidentelor de munca
5. Numarul sesizarilor penale intocmite de Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, in conditiile legii
6. Numarul proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor intocmite de inspectorii de munca
7. Informatii privind procesele verbale de cercetare a accidentelor de munca, respectiv persoanele implicate in cercetare, ascendentii sau descendentii victimei, in cazul in care victima a decedat, institutii ale statului, societati de asigurare
8. Lista agentilor economici autorizati (securitate si sanatate in munca, explozive, fitosanitare)
9. Lista persoanelor fizice si juridice abilitate sa desfasoare activitati de securitate si sanatate in munca
10. Raportul desfasurarii Saptamanii Europene
11. Materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri, etc.) specifice domeniului de activitate, in masura in care institutia detine astfel de documente
12. Informatii privind nivelul tarifelor care se platesc, in conditiile legii, pentru serviciile prestate de Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt
13. Numarul sesizarilor primite spre solutionare
14. Relatiile de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara sau strainatate
15. Structura organizatorica a Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
16. Certificate/adeverinte eliberate in conditiile OG nr.33/2002 modificata si completata
17. Lista prestatorilor de servicii conform HG nr. 905/2017
18. Lista privind documentele necesare la inregistrarea contractelor colective de munca conform Legii nr.62/2011