Lista documentelor de interes public si Lista cu documentele produse/gestionate de ITM Neamt  
LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ NEAMŢ CONFORM ART.5, LIT.h DIN LEGEA NR. 544/2001 - actualizată

(Anexa 11 SCIM)
1. Acte normative
2. Autorizatii (ex.Legea 319/2006 s.a.), avize (ex.Legea 126/1995, Legea 156/2000 s.a.), adeverinte
3. Borderouri de corespondenta
4. Carta de audit intern
5. Cartea constructiei (sediu ITM)
6. Chestionare diverse
7. Codul de conduita al salariatilor ITM Neamt
8. Corespondenta (intra si inter-institutionala, cetateni, persoane juridice)
9. Condicile de prezenta
10. Chestionare/Liste de control
11. Decizii emise de inspectorul sef, Inspectia Muncii, ordine ministru
12. Declaratii finante
13. Documente de achizitii publice
14. Documente contabile: bilantul contabil, bugetul de venituri si cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont executie cheltuieli, documente electronice (FOREXEBUG)
15. Documente de inventariere a patrimoniului
16. Documente ale comisiilor organizate la nivelul ITM Neamt (SCIM, disciplina, paritara, GLSNA etc.)
17. Documente privind organizarea cursurilor de formare si perfectionare profesionala
18. Documente privind organizarea si coordonarea campaniilor nationale
19. Documente privind organizarea si desfasurarea concursurilor
20. Documente de control (procese verbale de control, procese verbale de constatare si sanctionare, procese verbale de sistare s.a.) intocmite de inspectorii de munca din cadrul ITM Neamt
21. Documente depuse de angajatori in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca (carnete de munca, dosare de personal, state de plata, copii registre zilieri, informari presatatori, solicitari parole REGES, depuneri ghiseu REGES, contracte colective de munca etc.)
22. Documente clasificate (secret de serviciu)
23. Documente proprii privind securitatea si sanatatea in munca si ISU
24. Documente privind evidenta militara si mobilizarea la locul de munca
25. Documente informatice de stocare a datelor (arhive ale bazelor de date)
26. Documente privind relatia cu mass-media
27. Dosare de achizitie publica
28. Dosare de cercetare a accidentelor de munca in domeniul securitatii si sanatatii in munca
29. Dosare profesionale
30. Dosare de audit public intern
31. Dosare privind cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau in derulare la organele de cercetare penala
32. Documente justificative de inregistrare in contabilitate, angajamente bugetare si legale, ordonantari de plata
33. Formulare (ex. formulare de audit intocmite conform prevederilor HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, formulare tipizate si speciale utilizate in activitatea de control RM si SSM, altele specifice compartimentelor inspectoratului)
34. Informatii privind proiectele internationale in care ITM Neamt are calitatea de partener
35. Informari diverse (ex. asupra controalelor tematice, campanii etc desfasurate de inspectoratul teritorial de munca)
36. Materiale de informare (ghiduri, brosuri etc.)
37. Rapoarte privind aplicarea prevederilor conventiilor OIM
38. Metodologii de lucru, norme interne
39. Note, puncte de vedere, observatii (ex. privind proiectele legislative ce intra in limitele de competenta ale inspectoratului teritorial de munca)
40. Petitii
41. Planuri anuale de control
42. Proceduri de sistem si operationale
43. Programe si strategii in domeniu (Programul Propriu de Actiuni al ITM Neamt, Programul anual de achizitii)
44. Protocoale de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice si alte documente de cooperare in domeniile de competenta ale ITM Neamt
45. Procese verbale de control/Rapoarte/Note ale institutiilor cu atributii de control
46. Rapoarte si analize de activitate
47. Raspunsuri la petitii sau alt tip de solicitari provenite de la autoritati si institutii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media
48. Referate
49. Registre de evidenta
50. Registre intrare – iesire corespondenta
51. Registrul de evidenta a cauzelor pe rol la instantele de judecata
52. Regulamentul intern propriu de organizare si functionare al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
53. Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
54. Situatiile nominale ale posturilor si personalului pe compartimente
55. Situatii periodice privind domeniul de activitate
56. Situatii statistice
57. State de functii, situatii nominale ale posturilor pe compartimente, plan de ocupare a functiilor publice
LISTA DOCUMENTELOR CARE CONȚIN INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC, conform art. 5 alin.1, lit. G,din Legea nr. 544/2001

(Anexa 12 SCIM)
1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea ITM Neamț
2. Organigrama ITM Neamț
3. Bilanțul contabil
4. Bugetul de venituri și cheltuieli
5. Contul de rezultat patrimonial
6. Cont de execuție a bugetului instituției publice-cheltuieli
7. Cont de execuție a bugetului instituției publice–venituri proprii
8. Dosar de achiziții publice
9. Programul anual de achiziții
10. Informații privind nivelurile tarifelor care se plătesc, în condițiile legii, pentru serviciile prestate de ITM Neamț
11. Comunicate de presă
12. Procedura operațională privind înregistrarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate și a hotărârilor arbitrare precum și concilierea conflictelor colective de muncă
13. Programul propriu de acțiuni al ITM Neamț
14. Lista protocoalelor de colaborare cu diferite autorități și instituții publice
15. Raportul anual de activitate
16. Raport conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare
17. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind informațiile de interes public, modificată si completată
18. Lista serviciilor externe de prevenire și protecție abilitate, conform H.G. nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010
19. Lista serviciilor externe de prevenire și protecție abilitate cărora li s-a retras certificatul de abilitare, conform H.G. nr.1425/2006 cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010
20. Lista persoanelor fizice și juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European care prestează servicii externe de protecție și prevenire, în regim permanent, în România
21. Lista persoanelor fizice și juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European care prestează servicii externe de protecție și prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România
22. Lista solicitanților care au obținut avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă
23. Lista serviciilor externe de prevenire și protecție care și-au suspendat activitatea
24. Program sectorial anual în domeniul supravegherii pieței produselor
25. Acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă si din domeniul relațiilor de muncă
26. Sinteze periodice privind numărul de contracte individuale de muncă, salariați și angajatori, conform transmiterilor de date efectuate de către angajatori în sistemul informatic privind Registrul General de Evidență a Salariaților (ReGES);
27. Rapoarte privind situația accidentelor de muncă la nivelul județului Neamț / domenii principale de activitate economică conform clasificării CAEN Rev. 2.
LISTA INFORMATILOR DE INTERS PUBLIC CARE SE FURNIZEAZA LA CERERE CONFORM ART.6, ALIN.1 DIN LEGEA NR. 544/2001, actualizata

(Anexa 22 SCIM)
1. Instructiuni ale inspectorului sef al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
2. Documentele necesare obtinerii contului si parolei pentru transmiterea in REVISAL, conform HG nr. 905/2017 si Ordinului MMFPS nr.2822/2011
3. Informatii privind existenta autorizatiilor de securitate si sanatate in munca
4. Situatia statistica a accidentelor de munca
5. Numarul sesizarilor penale intocmite de Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, in conditiile legii
6. Numarul proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor intocmite de inspectorii de munca
7. Informatii privind procesele verbale de cercetare a accidentelor de munca, respectiv persoanele implicate in cercetare, ascendentii sau descendentii victimei, in cazul in care victima a decedat, institutii ale statului, societati de asigurare
8. Lista agentilor economici autorizati (securitate si sanatate in munca, explozive, fitosanitare)
9. Lista persoanelor fizice si juridice abilitate sa desfasoare activitati de securitate si sanatate in munca
10. Raportul desfasurarii Saptamanii Europene
11. Materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri, etc.) specifice domeniului de activitate, in masura in care institutia detine astfel de documente
12. Informatii privind nivelul tarifelor care se platesc, in conditiile legii, pentru serviciile prestate de Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt
13. Numarul sesizarilor primite spre solutionare
14. Relatiile de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara sau strainatate
15. Structura organizatorica a Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt
16. Certificate/adeverinte eliberate in conditiile OG nr.33/2002 modificata si completata
17. Lista prestatorilor de servicii conform HG nr. 905/2017
18. Lista privind documentele necesare la inregistrarea contractelor colective de munca conform Legii nr.367/2022