SALAR MINIM BRUT GARANTAT  
HOTARARE nr. 598 din 6 iunie 2024
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 6 iunie 2024
Data intrarii in vigoare : 6 iunie 2024


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Incepand cu data de 1 iulie 2024, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.700 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 168,000 ore pe luna, reprezentand 22,024 lei/ora.

ART. 2
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 septembrie 2023, cu modificarile ulterioare, se abroga.


PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
Marian Neacsu
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Simona Bucura-Oprescu
Ministrul economiei, antreprenoriatului si turismului,
Stefan-Radu Oprea
p. Ministrul finantelor,
Carmen Moraru,
secretar de stat

Bucuresti, 6 iunie 2024.
Nr. 598.
------------------------------------------
ORDONANTA DE URGENTA nr. 93 din 31 octombrie 2023
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 1 noiembrie 2023
Data intrarii in vigoare : 1 noiembrie 2023


Avand in vedere obligatia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetara in mod prudent pentru a gestiona resursele si obligatiile bugetare, precum si riscurile fiscale de o maniera care sa asigure sustenabilitatea pozitiei fiscale pe termen mediu si lung, precum si predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, in scopul mentinerii stabilitatii macroeconomice, pentru corelarea cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung si avand in vedere renuntarea la unele facilitati fiscale acordate angajatilor din sectoarele constructii, agricol si industria alimentara, intrucat aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 va conduce la diminuarea veniturilor nete ale salariatilor din sectoarele constructii, agricol si industria alimentara, luand in considerare necesitatea clarificarii masurilor de sprijin al sectoarelor constructii, agricol si industria alimentara si a modului in care se determina cifra de afaceri pentru societatile care beneficiaza de sprijin, intrucat sectoarele constructii, agricol si industria alimentara reprezinta unele din domeniile prioritare ale economiei si tinand cont ca activitatea este importanta pentru realizarea proiectelor de investitii publice si private, precum si de faptul ca se confrunta cu dificultati legate de asigurarea cu forta de munca specializata si de o concurenta neloiala, este necesara adoptarea de masuri legislative in vederea asigurarii unei remuneratii adecvate in aceste domenii, in corelare cu evolutia salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu anul 2023, dat fiind faptul ca, in cazul neadoptarii masurilor prevazute prin prezentul act normativ, sectoarele constructii, agricol si industria alimentara vor avea o contributie negativa la crearea produsului intern brut, cu repercusiuni directe asupra nivelului de trai, avand in vedere ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta poate afecta semnificativ oferta de locuri de munca si poate conduce la cresterea somajului, intrucat majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru sectorul agricol si industria alimentara este necesara in vederea mentinerii facilitatilor fiscale acordate prin Legea nr. 135/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative, in considerarea faptului ca elementele mai sus mentionate vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sectorul constructii salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 27,714 lei/ora.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de catre societati constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si atrage anularea acordarii facilitatilor fiscale.
ART. 2
(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sectorul agricol si industria alimentara, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de 3.436 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 20,782 lei/ora.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de catre societati constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si atrage anularea acordarii facilitatilor fiscale.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) art. XLI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. III din Legea nr. 135/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 17 mai 2022;
c) art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 septembrie 2023.
ART. 4
Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023.

PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
Marian Neacsu
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Simona Bucura-Oprescu
Ministrul finantelor,
Marcel-Ioan Bolos

Bucuresti, 31 octombrie 2023.
Nr. 93
------------------------------------------
HOTARARE nr. 900 din 28 septembrie 2023
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.877 din 28 septembrie 2023
Data intrarii in vigoare : 1 octombrie 2023


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
Incepand cu data de 1 octombrie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 19,960 lei/ora.
ART. 2
Prevederile art. 1 nu se aplica in sectorul agricol si industria alimentara, fiind aplicabile prevederile art.III din Leagea nr. 135/2022 pentru modificarea si coompletarea unor acte normative.
ART. 3
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 1.4472022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, se abroga.

PRIM-MINISTRU
IOAN_MARCEL CIOLACU
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu,
p.Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Madalin-Cristian Vasilcoiu
secretar de stat
p.Ministrul economiei, antreprenoriatului si turismului,
Lucian-Ioan Rus,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Marcel-Ioan Bolos

Bucuresti, 28 septembrie 2023.
Nr. 900
------------------------------------------
HOTARARE nr. 1.447 din 8 decembrie 2022
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 9 decembrie 2022
Data intrarii in vigoare : 9 decembrie 2022


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 18,145 lei/ora.
ART. 2
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 5 octombrie 2021, se abroga.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCA
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marius-Constantin Budai
Ministrul antreprenoriatului si turismului,
Constantin-Daniel Cadariu
Ministrul finantelor,
Adrian Caciu

Bucuresti, 8 decembrie 2022.
Nr. 1.447
------------------------------------------
HOTARARE nr. 1071 din 04 octombrie 2021
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 05 octombrie 2021

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART 1
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 15,239 lei/ora.
ART 2
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 13 ianuarie 2021, se abroga.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CITU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Raluca Turcan
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului si turismului,
interimar
Daniela Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Dan Vilceanu

Bucuresti, 04 octombrie 2021.
Nr. 1071.
------------------------------------------
HOTARARE nr. 4 din 13 ianuarie 2021
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART 1
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 169,333 ore pe luna, reprezentand 13,583 lei/ora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore in medie pe luna, reprezentând 13,878 lei/ora.
ART 2
In aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1^2) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
ART 3
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019, se abroga.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CITU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Raluca Turcan
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului si turismului,
Daniela Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Alexandru Nazare

Bucuresti, 13 ianuarie 2021.
Nr. 4.
------------------------------------------
HOTARARE nr. 935 din 13 decembrie 2019
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 16 decembrie 2019
Data intrarii in vigoare : 16 decembrie 2019

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.
ART. 2
In aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1^2) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
ART. 3
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1045 din 10 decembrie 2018, se abroga
.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul finantelor publice,
Vasile-Florin Citu
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan

Bucuresti, 13 decembrie 2019.
Nr. 935
------------------------------------------
HOTARARE nr. 937 din 07 decembrie 2018
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1045 din 10 decembrie 2018
Data intrarii in vigoare : 10 decembrie 2018

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de art.164 alin (1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a introduce sporuri si alte adaosuri, la suma de 2080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor suprioare ,salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a introduce sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2080 lei la 2350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.
ART. 2
(1) In aplicarea prevederilor art. 164 alin (1 indice 2) din Legea nr.53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2080 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
(2) La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 29 noiembrie 2017, se abroga.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DANCILA

Contrasemneaza:
-----------------
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Marius Constantin Budai

p Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat,
Paula - Marinela Pirvanescu,
secretar de stat

Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucuresti, 07 decembrie 2018
Nr. 937
----------------------
HOTARARE nr. 846 din 29 noiembrie 2017
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 noiembrie 2017
Data intrarii in vigoare : 29 noiembrie 2017

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie, pe luna, in anul 2018, reprezentand 11,40 lei/ora.
ART. 2
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017, se abroga.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemneaza:
-----------------
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Lia-Olguta Vasilescu

Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat,
Ilan Laufer

Ministrul finantelor publice,
Ionut Misa

Bucuresti, 29 noiembrie 2017.
Nr. 846
----------------------
HOTARARE nr. 1 din 6 ianuarie 2017
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
Data intrarii in vigoare : 6 ianuarie 2017

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Incepand cu data de 1 februarie 2017, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, in medie, pe luna, in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora.
ART. 2
(1) Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel mentionat in prezenta hotarare, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015, se abroga.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemneaza:
-----------------
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Lia-Olguta Vasilescu

Ministrul economiei,
Alexandru Petrescu

Ministrul finantelor publice,
Viorel Stefan

Bucuresti, 6 ianuarie 2017.
Nr. 1