Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
13.12.2005  
 

Informatii de presa

                                                13.12.2005                                                    

                 

 

      In perioada 01.11.2005 - 30.11.2005 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2005”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 si Legii nr.90/1996 republicata.

    In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat  360  vizite de inspectie. Au fost verificati 360 angajatori, ocazie cu care  s-au constatat  851 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca, prilej cu care inspectorii de munca au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

            Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 42 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand  46.300 lei RON.

 

I.                         Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

a)  “Campania   naţională de verificare a modului în care se respectă legislaţia în activitatea de  prestări servicii în domeniul protecţiei muncii” .

In perioada 14 – 16.11.2005, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt a desfasurat actiuni de control in cadrul campaniei nationale de verificare a modului în care se respectă legislaţia în activitatea de  prestări servicii în domeniul protecţiei muncii.

            La actiune au participat inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, cu sprijinul a doi inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bacau.

            Controlul in teren a constat in verificarea activitatii persoanelor fizice si juridice abilitate in domeniul protectiei muncii si a firmelor la care acestia asigura servicii de protectia muncii.

Au fost verificate un numar total de 14 persoane (juridice, fizice si fizice neautorizate administrativ), despre care s-au obtinut informatii ca desfasoara activitati de prestari servicii in domeniul protectiei muncii.       

De asemenea, au fost verificate un numar de 25  unitati beneficiare a serviciilor de consultanta in domeniul protectiei muncii. Pentru neconformitatile constatate la acestea au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale „avertisment”.

La persoanele verificate care prestau servicii de securitate a muncii au fost constatate o serie de neconformitati, astfel:

-prestarea unor servicii de securitate a muncii fara a avea abilitare conform prevederilor legale.

-prestarea serviciilor in domeniul protectiei muncii si la societati care au coduri CAEN, altele decat cele pentru care persoanele sunt abilitate.

-efectuarea unor consemnari si semnarea fiselor individuale de instructaj, la beneficiarii de servicii, cu toate ca Anexa 2 la Ord. MMSSF nr. 167/2004, prevede ca au dreptul doar la consultanta in domeniul instruirii personalului.

-netrimiterea, trimiterea cu intirziere sau trimiterea unor rapoarte semestriale incomplete.

-contractele incheiate cu beneficiarii serviciilor nu contin clauze referitoare la  protectia muncii (acces la locurile de munca, inregistrarea accidentelor de munca la unitatile prestatoare s.a.).

-neintocmirea de sesizari scrise catre unitatile beneficiare si ITM in cazul constatarii unor neconformitati in timpul derularii activitatii conform contractelor.

In urma verificarilor au fost dispuse masuri de intrare in legalitate fiind stabilite termene concrete de remediere. La termenele stabilite inspectorii de munca vor verifica modul de realizare a masurilor dispuse. In caz de nerealizare a masurilor dispuse vor fi aplicate sanctiuni contraventionale conform Legii 108/1999, republicata.

        b) Campanie Nationala privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale in activitatea desfasurata in domeniul  confectii, textile, pielarie si incaltaminte

1. Obiective

Ø                   Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul confecţii – textile, pielărie şi încălţăminte a prevederilor legale în ceea ce priveşte: relaţiile de muncă, condiţiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă;

Ø                   Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

Ø                   Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă;

Ø                    Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul confecţii – textile, pielărie şi încălţăminte a prevederilor legale menţionate.

 

2. Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

      Au fost verificati un numar de 49 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2232 salariati dintre care 1841 femei si un tanar sub 18 ani..

Cu ocazia controalelor au fost constatate 123 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003 si Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 9 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 9.900 lei.

Cu aceasta ocazie, 5 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 7.500 lei. Au fost depistate 5 persoane  care lucreaza fara forme legale.

Pentru incalcarea altor prevederi legale, a fost aplicata o amenda in valoare de 2.400 lei.

 
SITUATII EVIDENTIATE CU OCAZIA CONTROALELOR

 Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø       Angajatorul nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

Ø       Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului datorat ITM Neamt ;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind completarea la zi a Registrului General de Evidenta a Salariatilor, conform art. 5 din HG nr. 247/2003 ;

Ø       Nu a fost numita prin decizie persoana indreptatita sa completeze, certifice si sa semneze in Registrul general de evidenta al salariatilor ;

Ø       Nu este intocmit sau nu este afisat Regulamentul intern la sediul angajatorului si la punctele de lucru;

Ø       Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø       Nu sunt respectate prevederile legale privind informarea persoanelor sau dupa caz a salariatilor, conform art. 17 din Codul muncii;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca .

Masuri dispuse de inspectorii de munca pentru remedierea deficientelor:

ü        Incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

ü        Achitarea comisionului datorat ITM Neamt, in termen legal;

ü        Depunerea, in termen legal, la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor, insotite de actele care atesta plata lunara a contributiilor;

ü        Completarea la zi a Registrului General de Evidenta a Salariatilor;

ü        Numirea prin decizie a unei persoane care sa completeze, certifice si semneze in Registrul General de Evidenta a salariatilor;

ü        Evidentierea clara a orelor lucrate de fiecare salariat prin intocmirea pontajelor zilnice;

ü        Intocmirea Regulamentului intern si afisarea acestuia la sediul angajatorului si la punctele de lucru;

ü        Respectarea prevederilor art. 17 din Codul muncii privind informarea persoanelor sau dupa caz a salariatilor asupra conditiilor specifice posturilor ce urmeaza a le ocupa;

ü        Respectarea prevederilor legale privind negocierea contractului colectiv de munca.

 

3. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 49 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2232 de salariati. Au fost constatate un numar de 88 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 172 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 2 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 3.000 lei RON.

 

            Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM :

Ø       Fisele individuale de instructaj nu sunt completate cu toate informatiile impuse sau nu este consemnat rezultatul testului pentru instructajul general introductiv;

Ø       Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø       Nerespectarea masurilor de electrosecuritate (ex. lipsa buletinelor de verificare a instalatiilor de legare la pamant, improvizatii la instalatii electrice);

Ø       Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø       Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM

Ø       Salariatii nu poarta echipamentul individual de protectie din dotare (casti de protectie);

Ø       Tablourile electrice nu sunt asigurate cu incuietori speciale sau lacate pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate;

Ø       Nedotarea cu truse sanitare.

Masuri dispuse de inspectorii de munca pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca  si a conditiilor de munca 

ü        Remedierea deficientelor privind instruirea salariatilor;

ü        Asigurarea supravegherii medicale conform NGPM;

ü        Participarea la cursuri de perfectionare, a persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

ü        Asigurarea materialelor necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

ü        Intocmirea de reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea;

ü        Tablourile electrice vor fi asigurate cu incuietori speciale sau lacate pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate;

ü        Se vor dota locurile de munca cu truse sanitare de prim ajutor;

ü        Verificarea periodica a instalatiilor de legare la pamant.

                                                                      

c) Participare inspector sef  si inspector sef adj. SSM la Conferinta nationalaSaptamana Europeana”  organizata  la Bucuresti

In cadrul manifestarilor nationale dedicate Saptamanii Europene pentru Securitate si sanatate in munca, inspectorul sef si inspectorul sef adj. SSM din cadrul ITM Neamt au fost invitati sa participe la Conferinta cu tema „PREVENIREA RISCURILOR CAUZATE DE EXPUNEREA PROFESIONALA LA ZGOMOT ”.

Conferinta a marcat incheierea Saptamanii Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca 2005 in Romania, „Reduceti Expunerea la zgomot!” si s-a axat pe diseminarea bunelor practici privind combaterea zgomotului la locurile de munca.

d) Participare inspector sef al ITM Neamt si sef serviciu CSSM la Conferinta nationala „Promovarea dialogului social si imbunatatirea mediului de munca in industria lemnului”, organizata la Cluj

Inspectorul sef si sef de serviciu CSSM au participat la conferinta de incheiere a actiunii nr. 10 din Programul Cadru al inspectiei Muncii „Promovarea dialogului social si imbunatatirea mediului de munca in industria lemnului” organizat la Cluj.

Cu acest prilej, ITM Neamt a primit diploma de merit pentru modul de desfasurare a acestei actiuni in judetul Neamt si o distinctie (placheta) pentru intreaga activitate desfasurata de inspectorat in anul 2005.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.11–30.11.2005 au fost realizate 226 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 10 amenzi contraventionale in valoare totala de 27.000 lei RON si 2 avertismente  contraventionale.

 

1. Analiza situatiei accidentelor de munca si a bolilor profesionale

In luna noiembrie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 13 accidente de munca dintre care: 12 cu incapacitate temporara de munca si 1 accident mortal: la SC DANTO SRL (div.20)- BOGATOIU MARIAN.

 

III.             ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii noiembrie 2005 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.942 agenti economici cu capital privat activi.

S-au inregistrat  2.922 contracte individuale de munca .

In perioada susmentionata au incetat 5.179 contracte individuale de munca ale salariatilor din sectorul privat .

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna noiembrie au fost controlati 134 agenti economici la care isi desfasurau activitate un numar de 11.166 de salariati din care 4454 femei. Cu prilejul controalelor au fost sanctionati 30 angajatori cu amenzi contraventionale insumand 19.300 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003, iar 14 angajatori au fost sanctionati cu avertisment contraventional. De asemenea au fost depistati 9 angajatori  la care lucrau 9 persoane fara forme legale din care 5 femei.

 

 

                                                                       Purtator de cuvant

                                                                     Jur. Harlea I.Nicolae

 

13.12.2005