Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
14.02.2006  
 

 

Informatii de presa

                                                14.02.2006                                         

             

Modificari importante privind legislatia muncii

 

1. Hotararea Guvernului nr.1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 01.04.2001.

   ,, Art.2 - (1) Persoanele fizice şi juridice care deţin sau păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de munca sunt obligate sa pună aceste documente la dispoziţie casei teritoriale de pensii pe a carei raza teritorială îşi au domiciliul sau sediul.

                 (2) Carnetele de munca puse la dispoziţie caselor teritoriale de pensii conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie completate cu toate înscrierile pana la data de 1 aprilie 2001 şi sa fie certificate de autorităţile abilitate, potrivit legii…………………..’’

2.  Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca.

Dupa revolutie, acest tip de formare profesionala nu s-a regasit in legislatia muncii, drept pentru care,  prin acest act normativ s-a completat un segment important a legislatiei muncii, mai ales pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 16 si 25 de ani si care nu detin o calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca. Acestia pot presta activitate ca ucenici in munca, in baza unui contract de ucenicie la locul de munca( contract de munca atipic), incheiat cu angajatorul care se obliga sa-i asigure salariul si toate conditiile necesare formarii profesionale.

3. Hotararea Guvernului nr.1766 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

,,……..stabilirea pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii sub nivelul de 330 lei RON, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei (RON) la 2000 lei (RON)’’.

4.  Legea  nr. 403/2005 pentru modificarea si completarea <LLNK 11999   130 10 201   0 18>Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.

,, …… Angajatorii prevazuti la art.8 din Legea nr.130/1999 sunt obligaţi sa depună la inspectoratele teritoriale de munca de pe raza unde îşi desfăşoară activitatea, inclusiv la punctele de lucru, dacă sunt în alt judeţ decât în cel unde societatea comercială îşi are sediul:

    a) actele privind încheierea, executarea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de munca, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;

    b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora.

  Angajatorii care pastreaza si completeaza carnetele de munca, urmare avizului emis de inspectoratul teritorial de munca au următoarele obligaţii:

    a) sa prezinte lunar la inspectoratul teritorial de munca dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora*);

    b) sa prezinte carnetele de munca ale salariaţilor la inspectoratele teritoriale de munca, la încetarea contractelor individuale de munca ale acestora, în vederea certificării inscrierilor efectuate.

………angajatorii susmentionati au obligaţia sa calculeze comisionul şi sa depună lunar la inspectoratul teritorial de munca o declaraţie fiscală privind stabilirea comisionului. Plata comisionului şi depunerea declaraţiei se vor efectua pana la data de 25 a lunii următoare celei pentru care este datorat.

……….. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 4.500 lei (RON) la 9.000 lei (RON) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unităţii a organelor de control prevăzute la art. 13 ori de a pune la dispoziţie acestora documentele solicitate.

………… ART. 19 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penală fapta persoanei care în mod repetat stabileşte pentru angajaţii încadraţi în baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţara garantat în plata, prevăzut de lege.

    (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca în oricare dintre spaţiile unităţii sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate, potrivit legii.

    (3) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penală fapta persoanei care în mod repetat utilizează persoane care desfăşoară activităţi salarizate, fără respectarea dispoziţiilor legale ce reglementează încheierea contractului individual de munca.

    (4) Răspunderea penală, în condiţiile alin. (1)-(3), revine, după caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al angajatorului-persoana juridică, respectiv altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoana juridică, angajatorului-persoana fizica ori reprezentantului legal sau altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoana fizica.

 

 

ACTIVITATEA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA

IANUARIE 2006

 

 

     In perioada 01.01.2006 - 31.01.2006 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2005”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 si Legii nr.90/1996 republicata.

    In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat  355  vizite de inspectie. Au fost verificati 355 angajatori, ocazie cu care  s-au constatat  768 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca, prilej cu care inspectorii de munca au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

         Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 56 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand  105.300 lei RON.

 

I.                         Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

             a) Respectarea prevederilor Legii nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca ;

          In perioada 24-27 ianuarie, au fost efectuate vizite de control la un numar de 31 unitati pentru a verifica  cum se respecta prevederile ordonantei privind protectia salariatilor in conditii de temperaturi extreme din domeniile : constructii, comert, constructii de masini, reparatii auto, prelucrarea lemnului s.a.   

            Actiuni desfasurate de Inspectoratul teritorial de munca Neamt in acesta perioada:

1) monitorizarea aplicarii de catre angajatori a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, precum si, cele prevazute de Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si Normele Generale de Protectie a Muncii - 2002 pentru asigurarea conditiilor de microclimat, in limitele prevazute, la locul de munca.

2) organizarea de inspectii in teren pentru verificarea următoarelor măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:

a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1litru/persoană/schimb;

b) acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care trebuie asigurate spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;

c) asigurarea echipamentului individual de protecţie,

precum si:

-         asigurarea de catre angajator a examenului medical la angajare si a controlului medical periodic, in vederea depistarii precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi scazute;

-         asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara a persoanelor afectate;

-         trecerea, dupa posibilitati, in alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afectiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme.

            3) asigurarea diseminarii altor masuri legale care pot fi luate de angajatori, de comun acord cu sindicatele sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, ca:

                   -reducerea programului de lucru;

                   -întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

                        S-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale: 1 amenda de 2000 lei RON lsi un „avertisment contraventional” , pentru neasigurarea echipamentului individual de protectie adecvat impotriva frigului.

            b)Actiuni tip campanie pentru identificarea cazurilor de munca fara forme legale in comuna Pipirig ;

            Din dispozitia inspectorului sef al ITM Neamt s-au efectuat in perioada 12-19.01.2006, vizite de control in cadrul unei actiuni tip campanie privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale la unitatile situate in raza comunei Pipirig.

         Au fost vizitate un numar de 25 unitati din care:

ü       19 societati comerciale;

ü       4 asociatii familiale;

ü       2 persoane fizice autorizate.

Cu aceasta ocazie, s-au constatat un numar de 72 incalcari ale legislatiei privind relatiile de munca si un numar de 82 de neconformitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca , precum si depistarea unui numar de 10 persoane care desfasurau activitate fara a avea intocmite contracte individuale de munca in forma scrisa.

Un numar de 5 angajatori la care lucrau 10 persoane fara forme legale au fost sanctionati  cu amenzi contraventionale in valoare de 15000 lei RON

Pentru incalcari ale legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca au fost sanctionati 8 agenti economici cu amenzi contraventionale in valoare de 9000 lei RON.

         c)  Actiuni tip campanie pentru identificarea cazurilor de munca fara forme legale in comuna Ceahlau ;

Din dispoziţia inspectorului sef al I.T.M. Neamţ s-au efectuat in perioada 26-27.01.2006, vizite de control la unităţile care desfasurau activitate pe raza comunei Ceahlau, in unitatile cu obiectul principal de activitate ,,taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului’’ ( cod CAEN 2010 ).

         In evidenta I. T. M. Neamţ, la data controlului, erau înregistraţi un număr de 32  de angajatori avand ca obiect de activitate:  taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului .

          Au fost vizitate un număr de 17 unitati din care:

          -16 societati comerciale;

          - 1 asociaţie familiala.       

         Au fost luate un număr de 31 declaraţii de la lucratorii  prezenţi la punctele de lucru, depistându-se un număr de 6 persoane care desfăşurau activitate fara a avea întocmite contracte individuale de munca in forma scrisa.

Au fost încheiate un număr de 14 procese verbale de control prin care s-au constatat un numar de 27 de incalcari ale legislatiei privind relatiile de munca si  un numar de 57 de neconformitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru care s-a dispus acelasi numar de masuri de intrare in legalitate .

 Un numar de  4 angajatori la care lucrau 6 persoane fara forme legale au fost sanctionati  cu amenzi contraventionale in valoare de 9500 lei RON, :

 Pentru incalcari ale legislatiei in domeniul relatiilor de munca, o unitate a fost sanctionata cu avertisment.

Pentru incalcari ale legislaţiei privind securitatea si sănătatea in munca au fost sanctionate un numar de 7 unitati cu amenzi contraventionale invaloare de 17.000 lei RON

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.01–31.01.2006 au fost realizate 208 vizite de control si evaluare la unitati economice, astfel incit un inspector de munca a vizitat in medie 17,33 unitati.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 29 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 67.000 lei RON, din acestea sunt  10 avertismente  contraventionale.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca si a bolilor profesionale

In luna ianuarie , la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 4 accidente de munca dintre care:  3 cu incapacitate temporara de munca , 1 accident cu invaliditate la SC AGROFERTIL SRL (div.24) – LEONTE VASILE .

 

III.             ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii ianuarie 2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.459 agenti economici cu capital privat activi.

S-au inregistrat  1.748 contracte individuale de munca .

In perioada susmentionata au incetat 2.285 contracte individuale de munca ale salariatilor din sectorul privat .

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna ianuarie au fost controlati 147 agenti economici la care isi desfasurau activitate un numar de 7.953 de salariati din care 3449 femei si 8 tineri sub 18 ani. Cu prilejul controalelor au fost sanctionati 27 angajatori cu amenzi contraventionale insumand 38.300 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003, iar 13 angajatori au fost sanctionati cu avertisment contraventional. De asemenea au fost depistati  11 angajatori  la care lucrau 21 persoane fara forme legale din care 3 femei.

 

                                                                       Purtator de cuvant

                                                                     Jur. Harlea I.Nicolae

 

14.02.2006