Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
10.10.2006  
 

Informatii de presa

                                  10.10.2006, ora 09.30                                                      

 

 

 

 

                  In perioada 01.09.2006 - 30.09.2006 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2006”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.90/1996 modificata si completata.

    In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 343 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 365 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

            Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 99 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand 211.800  lei RON.

 

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a) CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul CONSTRUCŢIILOR

 

Obiectivul Campaniei

Ø        Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale în ceea ce priveşte: relaţiile de muncă, condiţiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă;

Ø        Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

Ø        Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă;

Ø        Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale menţionate.

Durata Campaniei

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a  2 zile, în perioada 6 – 7 septembrie 2006.

A. Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

      Au fost verificati un numar de 34 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1429 salariati, din care 134 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 50 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003 si a Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 19.500 lei. Au fost depistate 13 persoane  care lucreaza fara forme legale, din care o femeie.

Urmatorii agenti economici au fost sanctionati cu amenda contraventionala pentru munca fara forme legala:

 Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø        Angajatorii nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

Ø        Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului ;

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind completarea la zi a Registrului General de Evidenta al Salariatilor, conform art. 5 din HG nr. 247/2003 ;

Ø        Nu a fost numita prin decizie persoana indreptatita sa completeze, certifice si sa semneze in Registrul general de evidenta al salariatilor ;

Ø        Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor lunare si de inventar;

Ø        Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

Ø        Nu se respecta prevederile art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind inregistrarea, in termen legal a contractelor individuale de munca.

B. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 34 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1429 de salariati. Au fost constatate un numar de 106 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 104 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 12 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare totala de 19.000 lei sau cu avertisment.

Agenti economici sanctionati:

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

Ø        Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø        Nerespectarea masurilor de electrosecuritate (ex.-lipsa buletinelor de verificare a instalatiilor de legare la pamant);

Ø        Nu sunt evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca;

Ø        Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø        Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø        Nu sunt intocmite reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea;

Ø        Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø        Nu este intocmita lista interna de dotare cu echipament individual de protectie;

Ø        Tablourile electrice nu sunt asigurate cu incuietori speciale sau lacate pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate;

Ø        Nedotarea cu truse sanitare.

 

b) Vizita de lucru a expertilor austrieci efectuata in perioada 10-14 septembrie, in scopul evaluarii riscurilor profesionale din cadrul proiectului finantat de Uniunea Europeana „Implementarea legislatiei armonizate in domeniul securitatii si sanatatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii”

 

In luna septembrie s-a derulat o etapa a proiectului pentru realizarea legislatiei armonizate in domeniul sanatatii si securitatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii (IMM), concretizat in judetul Neamt prin realizarea unui centru pilot pentru evaluarea riscurilor in industria de prelucrare a lemnului.

Proiectul este realizat de catre Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei, prin Inspectia Muncii avand ca partener Agentia pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Economica din Austria si este finantat de Uniunea Europeana. Actiunea are drept scop crearea a sase centre pilot in sase IMM-uri din diferite regiuni ale tarii, in cadrul carora vor fi evaluate riscurile specifice vizate de directivele europene, in tot atatea domenii de activitate.

In judetul Neamt, societatea IMOB din Piatra Neamt, a fost selectata pentru evaluarea riscurilor in industria prelucrarii lemnului.

 

c) Actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate constructii  din comuna Agapia.

In data de 22.09.2006 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate  constructii  din comuna Agapia. Actiunea a antrenat un numar de 10 inspectori de munca, organizati in 5 echipe  de control.

Urmare actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 6 agenti economici fiind luate un numar de 32 declaratii privind forma de angajare. Au fost identificate 13 persoane care prestau munca fara forme legale.

Pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul relatiilor de munca precum si al securitatii si sanatatii in munca au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 34.000 lei RON .

 

d) Actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert, constructii si confectii  din comuna Vanatori.

In data de 25.09.2006, din dispozitia inspectorului sef al ITM Neamt, s-a desfasurat o actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert, constructii si confectii din comuna Vanatori. Actiunea a antrenat un numar de 12 inspectori de munca (RM si SSM), organizati in 6 echipe.

Au  fost controlati un numar de 29 agenti economici si au fost luate un numar de 65  declaratii. In urma actiunii de control au fost identificate 9 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale , in valoare totala de 13.500 RON.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.09 – 30.09.2006 au fost realizate  163 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 40 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 71.000 lei RON, dintre care 18 sunt avertismente  contraventionale. De asemenea au fost oprita din functiune o instalatie care prezenta pericol iminent de accidentare.

 Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna septembrie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 6 accidente, din care 4 cu incapacitate temporara de munca, iar 2 accidente  mortale inregistrate la SC ROMANCERAMAndries Marcelin si SC VAL TRANS SERV SRL- Hazanau Ciprian .

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii septembrie 2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.971 agenti economici cu capital privat activi.

In acesta perioada s-au inregistrat  2.174 contracte individuale de munca si au incetat un numar de 2492 contracte .

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna septembrie au fost controlati un numar de 180 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 6.794 de salariati din care 1.705 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 35 amenzi contraventionale insumand 140.800 lei RON pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130 /1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si 24 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  26 angajatori  la care lucrau 81 persoane fara forme legale din care 20 femei.

 

    IV.   INFORMATII LEGISLATIVE - ACTE NORMATIVE CARE AU INTRAT IN VIGOARE LA 01.09.2006, respectiv 01.10.2006.

            Incepand cu data de 01.10.2006, a intrat in vigoare dispozitiile Legii nr.319/2006, privind securitatea si sanatatea in munca. Prezenta lege stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

            Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de munca. În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu.  Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului.

            Constituie contravenţii faptele săvârşite de angajatorii aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute de lege, contraventii care sunt sanctionate cu amenzi cuprinse intre 2000 ron si 10.000 lei ron.

             Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de munca, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989.

            In luna septembrie respectiv octombrie 2006, au  intrat in vigoare urmatoarele acte normative  care transpun Directivele Europene in domeniu securitatii si  sanatatii in munca, dupa cum urmeaza:

-         HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

-         HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca;

-         HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca

-         HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

-         HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 03 octombrie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate oentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

-         HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit;

-         HOTĂRÂRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii.

-         HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca

-         HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran;

-         HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

-         HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca.

-         HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj.

-         HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

-         HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive .

-         HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest.

 

            V.CAMPANIE EUROPEANA DEDICATA TINERILOR  

 

1.Informaţii privind campania

 

Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca cu sediul la Bilbao, Spania, a declansat in acest an o campanie de informare privind securitatea si sanatatea in munca dedicata tinerilor. Actiunile se desfasoara pe parcursul intregului an, insa, majoritatea acestora se concentreaza in timpul unei saptamani denumita Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. Actiunea vizează asigurarea debutului activităţii profesionale a tinerilor în cele mai bune condiţii de securitate şi sănătate.

Sloganul campaniei este START SIGUR.

Campania Start Sigur este susţinută de statele membre, de ţările candidate şi EFTA, de Preşedinţia UE asigurată de Austria şi Finlanda, de Parlamentul European şi Comisia Europeană, precum şi de Partenerii Sociali Europeni.

Actiunile desfăşurate în cadrul Săptămânii Europene sunt focalizate pe îmbunătăţirea măsurilor de prevenire la locul de muncă prin unirea eforturilor tuturor factorilor interesaţi. În anul 2006, campania va promova suplimentar activităţi în şcoli, universităţi şi în întreaga comunitate educaţională, în scopul sensibilizării factorilor de decizie din sectorul învăţământ asupra acestei tematici. Agenţia a realizat mai multe proiecte în scopul ‘integrării SSM în învăţământ’, care pot fi utilizate ca surse de informare în campanie.

Campania Start Sigur are două componente distincte:

Locul de muncă:

Lucrătorii tineri - sensibilizarea cu privire la riscuri, în special la riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor şi asupra a ceea ce trebuie sa facă atunci când intră în lumea muncii

Angajatorii - sensibilizarea lor cu privire la necesitatea oferirii unor locuri de muncă sigure şi corespunzătoare pentru tineri, a instruirii şi supravegherii lor, şi asupra a ceea ce trebuie întreprins atunci când un tânăr începe lucrul.

Comunitatea educaţională:

Şcoli şi universităţi – sensibilizarea asupra riscurilor şi promovarea integrării SSM ca parte a procesului educaţional – pregătirea tinerilor pentru intrarea în lumea muncii, precum şi pentru asumarea responsabilităţilor din domeniul SSM ce le revin în viitoarea lor carieră profesională.

Organizaţii de tineret –sensibilizarea asupra riscurilor şi promovarea integrării prevenirii riscurilor în activităţile lor – pregătirea tinerilor pentru confruntarea cu lumea muncii.

Centre de formare profesională – promovarea sensibilizării asupra riscurilor şi integrării SSM în programele de formare – pregătirea tinerilor pentru confruntarea cu lumea muncii.

Autorităţi din domeniul învăţământului – promovarea integrării SSM în procesul educaţional precum şi în politicile, acordurile şi acţiunile privind ocuparea.

Există nevoia de “creştere a sensibilizării” şi educării de la vârste cât mai timpurii – educarea în spiritul noţiunii de risc şi dezvoltarea culturii prevenirii riscurilor constituie factori principali pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii muncii. Aceasta include integrarea SSM în activităţile axate pe ocuparea tinerilor, pe instruirea şi perfecţionarea la locul de muncă precum şi în programele de învăţământ din şcoli, universităţi şi centre de formare profesională. Educarea şi formarea tinerilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă înainte de intrarea în lumea muncii constituie parte integrantă a procesului de pregătire a tinerilor pentru muncă şi viaţa profesională precum şi parte integrantă a procesului de educare continuă.

Campania Start Sigur include:

Pachete de informaţii

Postere şi pliante pentru creşterea sensibilizării

Un website special dedicat acestei teme

O Competiţie Video pentru „Cel mai bun tănăr realizator de film din Europa”

Premii Europene pentru Bune Practici, care aduc recunoaştere întreprinderilor şi organizaţiilor inclusiv şcoli, licee, universităţi şi centre de formare profesională pentru contribuţiile în asigurarea unor condiţii de muncă sigure tinerilor, încă de la începutul carierei profesionale, precum şi pentru promovarea prevenirii şi sensibilizării asupra riscurilor în întreprinderi, şcoli şi universităţi.

Evenimente şi activităţi speciale în întreaga Europă pentru a transmite mesajele cheie ale campaniei tuturor organizaţiilor mari şi mici, publice şi private, locale, naţionale şi internaţionale. În campaniile precedente au avut loc mii de evenimente de-a lungul Europei multe dintre acestea organizate de reţeaua de Puncte Focale ale Agenţiei.

Săptămâna Europeană 2006 va fi focalizată pe:

Sensibilizarea tinerilor lucrători privind riscurile profesionale şi cerinţele necesare în momentul în care încep să lucreze.

Sensibilizarea angajatorilor privind măsurile care trebuie aplicate şi modul de acţiune în momentul în care un tânăr începe lucrul.

Educarea şi sensibilizarea cu privire la riscuri şi introducerea SSM în învăţământul profesional – pregătirea tinerilor pentru prima zi de muncă.

Sprijinirea strategiei de la Lisabona, în special a Pactului pentru Tineri.

            Campania are scopul de a sprijini:tinerii, elevii şi studenţii, pentru a fi informaţi şi a deveni cetăţeni responsabili.Toţi lucrătorii tineri, care trebuie să dispună de cunoştinţele de bază şi înţelegerea noţiunilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a importanţei acestora şi a drepturilor/responsabilităţilor lor, precum şi unde pot găsi sprijin şi informare

Toţi lucrătorii tineri, care trebuie să primească instruirea necesară în domeniul SSM - la locul de muncă, la cursuri de formare profesională etc.

Angajatorii şi conducătorii locurilor de muncă:

Angajatorii, pentru a crea locuri de muncă de calitate pentru tineri şi pentru a conştientiza avantajele acestora pe planul recrutării şi menţinerii forţei de muncă.

Angajatorii şi conducătorii locurilor de muncă, pentru a conştientiza riscurile pentru lucrătorii tineri, ce se poate întâmpla şi cum trebuie să acţioneze pentru prevenirea riscurilor.

Angajatorii, pentru a ţine cont de riscurile pentru tinerii lucrători în procesul de evaluare a riscurilor şi pentru a adopta măsuri suplimentare corespunzătoare de protecţie a lor – distribuirea adecvată a sarcinilor ţinând cont de lipsa de experienţă şi cerinţele de informare, instruire şi supraveghere etc.

Angajatorii, pentru a asigura tuturor lucrătorilor noi şi tineri o instruire de iniţiere precum şi supravegherea necesară - aceasta oferă oportunitatea de a promova metode inovatoare cum sunt repartizarea unui lucrător tânar pe lângă un lucrător experimentat care-l poate îndruma.

Integrarea efectivă a SSM în procesul educaţional:

Elevii, pentru a dispune la absolvirea şcolii de cunoştinţele de bază şi înţelegerea noţiunilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a importanţei acestora şi a drepturilor/responsabilităţilor lor

Studenţii şi participanţii la cursuri de formare profesională, incluzând cursuri de afaceri şi cursuri profesionale, pentru a primi informaţii şi instruire adecvată în domeniul SSM, ca parte a acestor cursuri.

Integrarea SSM în procesul de pregătire practică, calificare la locul de muncă şi organizare a stagiilor de practică la locul de muncă.

Cooperarea strânsă între elaboratorii de politici din domeniile învăţământ, ocupare şi SSM pentru includerea SSM în procesul educaţional.

Organizaţii care lucrează cu tineri:

Centre şi programe de ocupare pentru tineri, pentru a furniza informaţii în domeniul SSM clienţilor lor – atât lucrători tineri cât şi angajatori.

Tinerii din şcoli, pentru a primi informaţii în domeniul SSM inainte de angajare sau începerea practicii la locul de muncă.

Cooperarea efectivă dintre organismele de ocupare, SSM şi educaţie privind gestiunea SSM şi integrarea SSM ca parte a procesului de planificare şi organizare a practicii la locul de muncă.

Factorii de decizie politică:

Din domeniul muncii şi ocupării: 

Includerea creării de locuri de muncă de calitate pentru tineri în cadrul strategiilor şi programelor de ocupare, inclusiv privind componenta SSM.

Program de acţiuni pentru asigurarea informării tinerilor şi dezvoltării lor ca cetăţeni responsabili în raport cu SSM.

Din domeniul învăţământ şi formare profesională:

Program de acţiuni pentru includerea educaţiei cu privire la riscuri în curriculum şcolar al fiecărui tânăr.

Program de acţiuni pentru includerea unei educări adecvate privind gestiunea riscurilor în programul de pregătire pentru profesiile critice din punctul de vedere al securităţii în muncă.

Promovarea integrării SSM în politicile de ocupare pentru tineri, acorduri şi acţiuni.

            Campania va culmina cu Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă ce va avea loc în luna Octombrie 2006. Astfel, prin participarea la Săptămâna Europeană 2006, aveţi şansa să vă asiguraţi că tinerii încep viaţa profesională în condiţii de securitate şi sănătate, iar sensibilizarea asupra riscurilor precum şi prevenirea riscurilor sunt promovate în întreprinderi, şcoli, licee şi universităţi.

Toate instituţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, organizaţii publice şi private, întreprinderi, inclusiv IMM-uri, organizaţii patronale şi sindicale, reprezentanţi ai salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, manageri, conducători de locuri de muncă, angajaţi, comunitatea educaţională- şcoli, licee, universităţi şi centre de formare profesională, organizaţii de tineret – sunt invitate să organizeze propriile lor activităţi în timpul acestei săptămâni.

Campania Start Sigur constituie pentru toţi o mare oportunitate de a participa la prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, la protejarea tinerilor şi asigurarea unui Start Sigur în viaţa lor profesională.

2.Campania in judetul Neamt

In judetul Neamt a fost pus la punct un plan care cuprinde actiuni ce vor fi realizate in cadrul Saptaminii Europene, astfel:

a.Organizarea unui seminar regional cu tema „Tinerii lucratori” ce se va desfasura in zilele de 24-25.10 2006 in sala de conferinte a Hotelului Central. La seminar vor participa reprezentati din 10 judete.

b.Organizarea unor ore de dirigentie in scolile judetului Neamt cu tema: ”securitatea tinerilor in timpul activitatilor desfasurate in timpul vacantei de vara”.

c.Organizarea unui concurs de design (pe tricouri imprimate) pe tema securitatii si sanatatii in munca pentru elevi si tineri. La acest concurs vor participa elevi din 3 licee. Tricourile vor fi expuse in timpul Saptaminii Europene in cadrul unei expozitii in holul hotelului Central.

d.Efectuarea unor zile de inspectie cu verificarea modului de respectare a legislatiei privind tinerii.

e.Difuzarea de materiale publicitare intocmite cu ocazia Saptaminii Europene.     

 

                                                                      Purtator de cuvant, ITM Neamt

                                                                           10.10.2006