INFORMATII DE PRESA  
11.06.2008  
 

In perioada 01.05.2008 - 31.05.2008 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2008, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 466 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2.111 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 189 de sanctiuni contraventionale insumand 154.500 lei RON.

 

I.          Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

A. CAMPANIE NATIONALA PRIVIND IDENTIFICAREA CAZURILOR DE MUNCA FARA FORME LEGALE LA AGENTII ECONOMICI CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR PRECUM SI RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

 

I. Obiectivul Campaniei

        Identificarea angajatorilor din domeniul construcţiilor care folosesc lucrători fără forme legale de angajare;

        Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legislaţiei muncii n domeniul relaţiilor de muncă;

        Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor n ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale n domeniul relaţiilor de muncă si a securitatii si sanatatii in munca;

        Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

 

I.                    Durata Campaniei

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a 3 zile, respectiv n perioada 06-08 mai 2008.

A. Rezultatele campaniilor privind relatiile de munca

Au fost verificati un numar de 48 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1314 salariati, din care 117 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 298 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 25 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 45.000 lei.

Astfel 13 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 45.000 lei. Au fost depistate 30 persoane care lucrau fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate 12 avertismente contraventionale.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

        Angajatorul nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca anterior inceperii raporturilor de munca, contrar art. 276 lit e din Legea nr. 53/2003 ;

        Angajatorul nu respecta dispozitiile legale referitoare la obligatia de a tine o evidenta reala a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

        Angajatorul nu respecta dispozitiile legale referitoare la munca suplimentara, nu face dovada compensarii ori plata sporului legal ;

        Angajatorul nu a intocmit programarea concediilor de odihna ;

        Angajatorul nu a negociat contract colectiv de munca la nivel de unitate ;

        Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

        Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor fiscale lunare privind comisionul datorat, contrar art. 5 alin. 2 din Legea nr. 130/1999 ;

        Nu se respecta prevederile art. 132-133 din Legea nr. 53/2003 privind acordarea sporului pentru orele prestate in zilele de repaos saptamanal ;

        Nu se respecta dispozitiile legale referitoare la regulamentul intern.

 

B. Rezultatele campaniilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 48 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1.648 de salariati. Au fost constatate un numar de 135 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 135 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 27 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 19.000 lei.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

        Nerealizarea de catre angajator a riscurilor de accidentare ;

        Lipsa planului de prevenire si protectie care sa cuprinda masuri organizatorice si tehnice pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor pe santiere;

        Lipsesc instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca ;

        Lipsa unor masuri organizatorice de prevenire cum ar fi neintocmirea fiselor de post pentru lucratori ;

        Lipsa imprejmuirilor la unele goluri din peretii constructiilor ;

        Nenominalizarea persoanei care se ocupa de supravegherea schelelor ;

        Lipsa de instruire a lucratorilor cu privire la modul de manipulare a maselor ;

        Lipsa supravegherii medicale a lucratorilor.

 

B.      ACTIUNE DE CONTROL LA BANCA COMERCIALA ROMANA SA SUCURSALA NEAMT

 

In perioada 19.05.2008 - 23.05.2008, urmare dispozitiilor Inspectiei Muncii Bucuresti, in judetul Neamt, s-a desfasurat o actiune de control la sucursalele si agentiile SC BANCA COMERCIALA ROMANA SA, in domeniul relatiilor de munca cat si in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Obiectivul actiunii:

        Verificarea dispozitiilor legale in domeniul relatiilor de munca in ceea ce priveste: timpul de munca si odihna, repausul saptamanal, munca suplimentara;

        Verificarea conditiilor de munca, a securitatii si sanatatii in munca, precum si constientizarea angajatorului si a lucratorilor asupra necesitatii desfasurarii lucrului in conditii de securitate;

        Verificarea măsurilor dispuse prin actele de control ncheiate anterior.

 

In aceasta perioada, 12 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 4 sucursale si 11 agentii ale SC BANCA COMERCIALA ROMANA SA.

 

Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

Constatari in domeniul relatiilor de munca:

        nu sunt evidentiate la toate sucursalele orele de sosire si plecare;

        programarea concediilor de odihna este intocmita fara semnatura salariatilor;

        nu se acorda doua zile consecutive de repaus saptamanal;

        pentru soferi nu sunt evidentiate orele suplimentare sau cele prestate in timpul repausului saptamanal;

 

Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Constatari in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

        nu toate persoanele desemnate, inclusiv membrii comitetului de securitate si sanatate in munca au urmat cursuri de formare;

        nu au fost desemnati si instruiti lucratorii care acorda primul ajutor in caz de eveniment la toate agentiile;

        in unele contracte de prestari servicii nu au fost mentionate clauze de securitate si sanatate in munca;

        nu au fost intocmite instructiuni propriii pentru toate activitatile;

C.      CAMPANIE NATIONALA PRIVIND IDENTIFICAREA CAZURILOR DE MUNCA FARA FORME LEGALE LA AGENTII ECONOMICI CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN DOMENIUL CONFECTII TEXTILE PRECUM SI RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

 

Urmare unei adrese a Inspectiei Muncii, in perioada 28-30.05.2008 a fost initiata o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate confectii textile.

Obiectivul Campaniei

        Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul confecţii textile, pielărie şi ncălţăminte a prevederilor legale n ceea ce priveşte: relaţiile de muncă, condiţiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea n muncă;

        Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

        Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor n ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale n domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii n muncă;

        Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul confecţii textile, pielărie şi ncălţăminte a prevederilor legale menţionate.

 

a) din punct de vedere al relatiilor de munca la unitatile controlate s-au constatat urmatoarele neconformitati:

1) primirea la munca a unei persoane fara a avea incheiat contract individual de munca in forma scrisa, anterior inceperii raporturilor de munca ;

2) angajatorul nu a dus la indeplinire masurile dispuse de inspectorii de munca in procesele verbale;

3) nerespectarea termenului legal de depunere a dovezilor de calculare a drepturilor salariale si a declaratiilor fiscale ;

4) netransmiterea modificarilor intervenite in completarea registrului salariatilor in forma electronica;

5) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia de a tine o evidenta a orelor prestate de fiecare salariat;

6) neintocmirea programarii concediilor de odihna pentru salariati pe anul 2008

7) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la repausul saptamanal.

 

Cu prilejul actiunii au fost controlati un numar de 72 de angajatori la care-si desfasura activitatea 2.123 de lucratori. Au fost depistate 348 de neconformitati pentru care s-au dispus 348 de masuri.

Un numar de 12 angajatori au fost sanctionati contraventional cu amenzi contraventionale in valoare de 6.000 lei. 2 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 3.000.

 

b) din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca la unitatile controlate s-au constatat urmatoarele neconformitati :

1) nu s-au stabilit in fisele de post atributiile si raspunderile ce revin lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

2) nu au fost evaluate riscurile de accidente si imbolnavire profesionala la locurile de munca;

3) lipsa planului de prevenire si protectie;

4) lipsa platformelor sau covoarelor electroizolante;

5) lipsa de supraveghere a starii de sanatate a lucratorilor prin controale medicale periodice;

6) lipsa instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca functie de particularitatile existente la locurile de munca;

7) lipsa aparatorilor de protectie la organele de miscare;

8) neasigurarea unei instruiri adecvate si complete a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Cu prilejul actiunii au fost controlati un numar de 47 de angajatori la care-si desfasura activitatea 1.537 de lucratori. Au fost depistate 139 de neconformitati pentru care s-au dispus 139 de masuri. Au fost sanctionati 32 de angajatori. S-au aplicat 32 de sanctiuni contraventionale dintre care una cu amenda de 4.000 lei.

II. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna mai 2008 au fost realizate 168 vizite de control si evaluare la unitati economice. Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 80 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 65.500 lei, dintre care 68 avertismente contraventionale.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna mai, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 6 accidente de munca din care 5 accidente cu incapacitate temporara de munca si 1 eveniment soldat cu decesul unei persoane.

Evenimentul s-a inregistrat in data de 15.05.2008 la COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA, victima fiind Florea Mihai, in varsta de 40 de ani.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii mai 2008 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau inregistrati un numar de 8.374 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 2.709 contracte individuale de munca si 2995 incetari de activitate .

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna mai au fost controlati un numar de 298 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 8.341 de salariati, din care 3736 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 29 amenzi contraventionale insumand 89.000 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si 80 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 23 angajatori la care lucrau 45 persoane fara forme legale, din care 6 femei.