INFORMATII DE PRESA  
21.01.2009  
 

In perioada 01.12.2008 - 31.12.2008 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2008”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003.

            In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat  355 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2141 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 71 sanctiuni  contraventionale insumand 42.000 lei RON.

 

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

                       

     ACTIUNE LA NIVEL NATIONAL  „FOC DE ARTIFICII”  PENTRU VERIFICAREA DESFASURARII OPERATIUNILOR CU OBIECTE PIROTEHNICE

            Aceasta actiune a demarat inca din data de 15.11.2008 si s-a efectuat in perioada sarbatorilor de iarna 2008-2009.

Scopul acestei actiuni nationale  „Foc de artificii” a fost verificarea legalitatii desfasurarii operatiunilor cu obiecte pirotehnice.

In aceasta perioada inspectorii de munca au fost implicati intr-o serie de controale comune impreuna cu cadrele de politie. Au fost vizitate targurile si oboarele din localitatile Roman, Targu Neamt si Bicazu Ardelean.

Au fost verificati un numar de 5 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 127 de salariati. Au fost constatate un numar de 5 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a Legii nr. 126/1995 actualizata. 

S-au dispus de catre inspectorii de munca un numar de 5 masuri privind respectarea legislatiei cu privire la modul de utilizare a obiectelor pirotehnice.

Cu ocazia controlalelor efectuate la Roman au fost identificati cetatenii Proboteanu Vasile si Serban Ion care comercializau ilegal petarde si caruia urmeaza sa li sa intocmeasca dosare penale pentru incalcarea dispozitiilor Legii 126/1995, actualizata.

 

II.  ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna decembrie 2008 au fost realizate 117 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 5 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 27.000 lei.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

 In luna decembrie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 8 accidente de munca, din care 6 cu incapacitate temporara de munca si 2 accidente mortale.            Accidentele mortale de munca au avut ca victime pe D.T. salariat la SC ROZMARIN INTERNATIONAL SRL si A.C. salariat la SC NEGURA SRL.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii decembrie 2008 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  8.604  agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  1.328 contracte individuale de munca si 2.286 incetari de activitate .

La data de 31.12.2008, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt  este de 77.001.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna decembrie au fost controlati un numar de 238 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 18.371 de salariati, din care 7.246 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 65 sanctiuni contraventionale din care 6 amenzi contraventionale, insumand  15.000 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

 De asemenea au fost depistati 4 angajatori la care lucrau 4 persoane fara forme legale, din care 2 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 6.000 lei.

 

IV.                LEGISLATIE

 

            a) Conform dispozitiilor art.2 din HG nr. 1051/2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, incepând cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2009, reprezentând 3,529 lei/oră.

            In luna iunie 2009, Guvernul, împreună cu partenerii sociali, va analiza valoarea realizată a câştigului salarial mediu brut lunar corespunzător primelor 4 luni. În situaţia în care se constată abateri mai mari de 5% între câştigul salarial mediu brut lunar pe economie realizat faţă de cel prognozat pe întregul an, Guvernul va modifica prin hotărâre salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, de la 1 iulie 2009, astfel încât ponderea acestuia în câştigul salarial mediu brut lunar să fie 33%.

            Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut de art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

            b) In data de 19.12.2008, a intrat in vigoare, Ordinul nr. 1.102/2008, privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie.

            Prezentul ordin stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile de depozitare a muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, în vederea avizării de către inspectoratul teritorial de muncă.

            Avizul se acordă persoanelor juridice de drept privat prevăzute la art. 1 alin. (2), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la cap. II, pentru fiecare spaţiu de depozitare. Valabilitatea avizului prevăzut la alin. (1) este de un an.

            Avizul se solicită inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se află spaţiul de depozitare, care eliberează documentul conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            În vederea avizării, deţinătorul spaţiului de depozitare trebuie sa depună un dosar care va cuprinde următoarele documente:

    a) cerere de solicitare;

    b) certificat de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului;

    c) certificat constatator pentru activitatea desfăşurată, emis în conformitate cu prevederile legale;

    d) un memoriu tehnic care conţine descrierea spaţiului de depozitare, a modului de depozitare, a cantităţilor de muniţie, capse sau pulberi pentru muniţie, pentru care se solicită avizarea şi amplasarea lor;

    e) schiţa locului de amplasare a spaţiului de depozitare, cu indicarea distanţelor faţă de diverse obiective învecinate;

    f) schiţa de detaliu a spaţiului de depozitare;

    g) planul de prevenire şi protecţie, elaborat în baza evaluării riscurilor, în conformitate cu prevederile <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

    h) instrucţiunile proprii, elaborate în conformitate cu specificul activităţii desfăşurate, conform prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 18>Legii nr. 319/2006.

         Avizul inspectoratului teritorial de muncă sau, după caz, refuzul motivat privind neavizarea spaţiului de depozitare se emite în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului.

          În situaţia în care operatorul economic îşi desfăşoară activitatea de depozitare pentru muniţii, capse sau pulberi pentru muniţii şi pe teritoriul altor judeţe, acesta este obligat să obţină avizul de la fiecare inspectorat teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea de depozitare.

             Soluţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi, după caz, la art. 21 alin. (2) sunt supuse controlului judecătoresc, potrivit <LLNK 12004   554 10 201   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

            c) In data de 01.01.2009, a intrat in vigoare Hotararea de Guvern nr. 1.622 din 10 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12007   246 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

            Începând cu data de 1 ianuarie 2009, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri.

            Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2008 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă.La nivelul judetului Neamt este vorba de 5 angajatori (D.S.V.A.S.A.,D.S.P. ,Spitalul Municipal de Urgenta Roman, Spitalul de pneumoftiziologie Bisericani, Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt) care au numar de  44 locuri de munca incadrate in conditii deosebite, motivat de existenta a factorilor de risc biologic, unde isi desfasoara activitatea 497 de salariati.

        Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2009."

            Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2008 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia

            La data de 19.01.2009, reprezentantii celor 5 unitati care au conditii deosebite( conducatorul unitatii, reprezentantul salariatilor, medicul de medicina muncii si lucratorul de la serviciul intern de protectie si prevenire) au fost invitati la sediul I.T.M. Neamt in vederea purtarii unor discutii , in ceea ce priveste respectarea dispozitiilor susmentionate.

 

V.                   

 

            Incepand cu 05.01.2009, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt se desfasoara din nou  la sediul din Piatra Neamt, str. Dr. Gheorghe Iacomi nr.8.

            Institutia noastra s-a incadrat in  termenul stabilit initial de un an, timp in care au fost efectuata extinderea, modernizarea si renovarea  sediului aflat in aceasta locatie. Incepand cu aceasta data, salariatii si angajatorii au la dispozitie un numar de 10 ghisee ( anterior erau 6 ), acestia nefiind obligati sa se deplaseze si la sediu din Piatra Neamt, str. Mihai Eminescu nr.57.

            Lucrarile de extindere a sediului, a vizat in primul rand spatiul de lucru cu publicul, grup social pentru public, arhiva, birouri, sala de sedinta, reparatia si extinderea sistemului termic si a instalatiei electrice, ceea ce va conduce la imbunatatirea activitatii institutiei noastre , atat in domeniul relatiilor de munca cat si in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

             

           

21.01.2009                                                                                                                                                                                                            I.T.M. Neamt

                                                                                                                  Purtator de cuvant