Comunicat de presa  ,,ANGAJATORII SUNT OBLIGATI SA DEPUNA LA INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA DECLARATII LUNARE FISCALE” INCEPAND CU LUNA FEBRUARIE 2006
    Potrivit Art. 12. (2) din Legea nr. 403 din 27/12/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în munca angajatorii prevăzuți la art. 9 și 10 au obligația să calculeze comisionul și să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă o declarație fiscală privind stabilirea comisionului. Plata comisionului și depunerea declarației se vor efectua până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care este datorat.
(3) Modelul declarației fiscale prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Potrivit Art. 14. - Nerespectarea de către angajator a prevederilor ……….. art. 12 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).

Potrivit Art. II. - (1) Plătitorii de comision prevăzuți la art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările și completările ulterioare, care înregistrează la data intrării în vigoare a prezentei legi obligații restante și neachitate reprezentând comision datorat inspectoratului teritorial de muncă, au obligația să depună o declarație-inventar ce va cuprinde comisionul datorat, pe ani fiscali, împreună cu dobânzile și penalitățile de întârziere, sume stabilite pe propria răspundere, conform evidenței contabile. Declarația-inventar constituie și înștiințare de plată.
(2) Modelul declarației-inventar se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Declarația-inventar se depune în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului privind aprobarea modelului declarației-inventar la inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul angajatorilor. Declarația-inventar devine titlu de creanță la data depunerii la inspectoratul teritorial de muncă.


Conducerea I.T.M.Neamt - 14.02.2006