In contul IBAN nr.RO56TREZ4915032XXX007466 deschis la Trezoreria Municipiului Piatra Neamt se pot face urmatoarele plati de catre agentii economici:

NORMATIV cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii

Art. 1.

(1) Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, efectueaza prestari de servicii in domeniul relatiilor de munca la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate si a altor entitati constituite in conditiile legii
(2) Contravaloarea prestarilor de servicii efectuate in conditiile prevazute de prezentul normativ se suporta de catre beneficiarii acestora si se vireaza in contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de munca care efectueaza prestarea serviciului.

Art. 2.

(1) Prestarile de servicii prevazute in prezentul normativ se efectueaza numai dupa confirmarea achitarii tarifului
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in conditiile in care prin lege se precizeaza ca prestarile de servicii trebuie efectuate de indata ce au fost solicitate de beneficiarii legali, achitarea tarifului poate fi ulterioara realizarii acestora.

Art. 3.

Tariful care se percepe de la persoanele fizice, juridice, de la persoanele fizice autorizate si de la alte entitati constituite in conditiile legii pentru categoria de servicii prestate este de 20 lei/ document, pentru fiecare dintre serviciile care pot fi prestate de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv:
- eliberarea de certificate/adeverinte/duplicate de adeverinte in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si de a obtine aceste informatii, conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002;
- eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor transmise de angajatori;
- furnizarea datelor din Registrul general de evidenta a salariatilor pentru refacerea continutului sau la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hartie din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii constituita conform Hotararii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare.
Art. 4.

Prin exceptie de la prevederile art. 2, nu se percep tarife pentru prestarea de servicii catre:
a) institutiile care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Informatiile furnizate se utilizeaza numai in scopul mentionat in mod expres in solicitarea adresata de catre aceste institutii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) instantele de judecata, organele de cercetare penala, organele de urmarire penala, organele fiscale, precum si oricare alte institutii pentru care actele normative prevad scutirea de taxe, tarife si comisioane;
c) institutiile cu care Inspectia Muncii a incheiat protocoale de colaborare privind efectuarea de prestari de servicii cu titlu gratuit, necesare realizarii atributiilor acestora, potrivit legii.

Nr.826


  • Din 25 noiembrie 2016 este disponibila versiunea de Revisal 6.0.6.001

    NOUTATI

  • Hotararea 473 - 04.06.2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

  • ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
  • Cerere pentru depunere extras din Registrul zilierilor conform L52/2011 si Ord. 1439/2011
  • Registre de evidenta a zilierilor
  • Comunicat privind inregistrarile documentelor la ITM Neamt incepand cu data de 01.01.2011.
  • Persoane desemnate sa dea informatii .
  • Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente comisionului datorat