LEGISLATIE  
 

REGLEMENTARI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA IN MUNCA

 • Legea 335 - 10.12.2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

 • Hotararea 473 - 04.06.2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

 • HG nr. 500 din 2011 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
 • Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilier
 • Legea nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garanta
 • Legea nr. 62/2011 legea dialogului socia
 • Codul muncii - Legea nr. 53/2003 (republicat 2011)
 • LEGE nr. 331 din 11 noiembrie 2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • Decretul nr.92/1976 (B.O. 37/26.04.1976) privind carnetul de munca;
 • Ordinul M.M.P.S. nr.136/1976 (BO 76/29.07.1976) pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca;
 • H.G. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor ( M.O. nr.164/14.03.2003) - modificata prin H.G. 578/2003 ( M.O. nr.385/04.06.2003);
 • Ordinul nr. 64/2003 al M.M.S.S. pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca ( M.O. nr. 139/04.03.2003) modificat si completat prin Ordinul 76/2003 ( M.O. nr.159/12.03.2003 )
 • Legea nr.130/1999 (M.O. 355/27.07.1999) - modificata prin O.U.G nr.136/1999 (M.O. 461/23.09.1999) privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;
 • H.G. nr.238/2002 (M.O. 204/26.03.2002) pentru majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute de Legea protectiei muncii nr.90/1996, republicata, de Legea nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, precum si de Legea nr.130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;
 • Ordinul M.M.P.S. nr.747/1999 (M.O. 653/31.12.1999) pentru aprobarea procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii;
 • Legea nr.130/1996 (M.O. 184/19.05.1998) - republicata - privind contractul colectiv de munca;
 • Legea nr.403 din 27 decembrie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în munca;
 • Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anul 2003 (M.O. Partea V nr.2/24.02.2003)
 • Legea nr.650/2002 (M.O. 914/16.12.2002) pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 (M.O. 424/01.09.2000) - privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 • Legea nr.195/2001 (M.O. 206/24.04.2001) - modificata prin O.G. nr.58/2002 (M.O. 642/30.08.2002) si Legea nr.629/2002 (M.O. 848/25.11.2002) a voluntariatului;
 • O.U.G. nr.102/1999 (M.O. 310/30.06.1999) - privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap - modificata si completata;
 • Legea nr.333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ( M.O. nr. 525/22.07.2003);
 • Legea nr.22/1969 (BO 132/18.11.1969) - modificata prin Legea nr.54/1994 (M.O. 181/15.07.1994) - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;
 • Legea nr.168/1999 (M.O. 582/29.11.1999) privind conflictele de munca - modificata si completata;
 • O.G. nr.129/2000 (M.O. 711/30.09.2002) - republicata - privind formarea profesionala a adultilor;
 • H.G.522/2003 pentru aprobarea normelor medotologice de aplicare a prevederilor O.G.nr.129/2000 ( M.O. nr.346/21.05.2003);
 • O.G. nr.48/1997 (M.O. 224/30.08.1997) - modificata prin Legea nr.51/1998 (M.O. 102/04.03.1998) - privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor sau partilor sociale ale societatilor comerciale;
 • O.G. nr.137/2000 (M.O. 431/02.09.2000) privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare - modificata si completata;
 • Legea nr.202/2002 (M.O.301/08.05.2002) privind egalitatea de sanse intre femei si barbati;
 • Legea nr.142/1998 (M.O. 260/13.07.1998) - privind acordarea tichetelor de masa; (H.G. nr.5/1999 (M.O.26/25.01.1999) - norme de aplicare a Legii nr.142/1998; Ordinul nr.344/2002 (M.O. 594/12.08.2002) - pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa; Ordinul 868/2000 (M.O. 274/16.06.2000) - precizari de aplicare a Normelor);
 • O.U.G nr.98/1999 (M.O. 303/29.06.1999) modificata prin O.U.G. nr.185/1999 (M.O. 564/19.11.1999), O.G.nr.73/1999 ( M.O. 419/31.08.1999) Legea nr.312/2001 (M.O. 365/06.07.2001) si O.U.G. nr.49/2002 (M.O. 292/30.04.2002) privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective;
 • Legea nr.279 (M.O. 907/11.11.2005) privind ucenicia la locul de munca;
 • Legea nr.319 (M.O. 646/26.07.2006) securitatii si sanatatii in munca;
 • Normele metodologice pentru aplicarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006 ;
 • Hotararea nr.1875 (M.O. 64/24.01.2006)privind protecția sănătății și securității lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest;
 • Hotararea nr.1876 (M.O. 81/30.01.2006)privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii;
 • Hotararea nr.300 (M.O. 252/21.03.2006)privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru santierele temporare sau mobile;
 • Hotararea nr.493 (M.O. 380/03.05.2006)privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
 • Hotararea nr.971 (M.O. 683/09.08.2006)privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de munca;
 • Hotararea nr.600-2007 privind protectia tinerilor la locul de munca;
 • Hotararea nr.1622 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite;
 • Ordinul nr.1102 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie;
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;

  REGLEMENTARI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA INSTITUTIEI

 • Legea nr.108/1999 - republicata - privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii ;
 • H.G. nr.767/1999 (M.O. 464/24.09.1999) privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii - modificata si completata prin H.G.252/2001( M.O.nr.102/28.02.2001) si H.G.537/2001( M.O.322/15.06.2001);
 • O.G. nr.27/2002 (M.O. 84/01.02.2002) - modificata prin Legea nr.233/2002 (M.O. 296/30.04.2002) - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 • O.G. nr.33/2002 (M.O. 88/02.02.2002) - modificata prin Legea nr.223/2002 (M.O. 290/29.04.2002) - privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale;
 • Legea nr.544/2001 (M.O. 663/23.10.2001) privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • H.G. nr.123/2002 (M.O. 167/08.03.2002) pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001;
 • O.G. nr.2/2001 (M.O. 410/25.07.2001) - modificata prin Legea nr.180/2002 (M.O. 268/22.04.2002) privind regimul juridic al contraventiilor, O.U.G. nr.108/2003 ( M.O. nr.747/26.10.2003);
 • H.G.nr.995/2003 privind reglementarea unor activitati preluate de I.T.M. Bucuresti ( M.O. nr.630/03.09.2003);

  REGLEMENTARI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AGENTILOR ECONOMICI

 • Legea nr.31/1990 (M.O. 33/29.01.1998) - republicata - modificata prin Legea nr.127/2000 (M.O. 345/25.07.2000), privind societatile comerciale, Legea nr.99/1999 (M.O.236/27.05.1999), O.U.G. 76/2001 ( M.O. 283/31.05.2001), Legea nr.161/2003 ( M.O. 279/29.04.2003);
 • Legea nr.507/2002 (M.O. 582/06.08.2002) privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoanele fizice; - reglementata de Ordinul nr.237/2003 ( M.O.538/25.07.2003), H.G. nr.58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 ( M.O. 108/20.02.2003);
 • Ordonanta nr.26/2000 (M.O. 39/31.01.2000) cu privire la asociatii si fundatii;- modificata si completata;
 • O.G. nr.85/2001 (M.O. 296/30.04.2002) - modificata prin Legea nr.234/2002 (M.O. 296/30.04.2002) - privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari; H.G.nr.400/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari ( M.O. 311/8.05.2003);
 • O.G. nr.79/1999 (M.O. 421/31.08.1999) - modificata prin Legea nr.505/2002 (M.O. 523/18.07.2002) - privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare;
 • O.G. nr.65/1994 (M.O. 243/30.08.1994) - modificata prin Legea nr.42/1995 (M.O. 103/29.05.1995); O.G. nr.89/1998 (M.O. 314/27.08.1998); O.G. nr.71/2001 (M.O. 538/01.09.2001) - privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor;
 • O.G. 2/2000 (M.O. 26/25.01.2000) - privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara (Regulament 2002 M.O. 824/14.11.2002);
 • Legea nr.8/1996 (M.O. 60/26.03.1996) - modificata prin Legea nr.146/1997 (M.O. 173/29.07.1997) - privind dreptul de autor si alte drepturi conexe; reglementat de Metodologia din 06.02.2003 ( M.O. 151/10.03.2003);
 • O.G. nr.124/1998 (M.O. 568/01.08.2002) - republicata - modificata si completata- privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale;
 • Legea nr.51/1995 (M.O. 113/06.03.2001) - modificata prin Legea nr.489/2002 (M.O. 578/05.08.2002) - pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat; O.G.77/2003 (M.O. 640/09.09.2003);
 • Legea nr.574/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic M.O.867/05.12.2003);
 • Legea nr.509/2002 (M.O. 581/06.08.2002) privind agentii comerciali permanenti;
 • Decretul Lege nr.66/1990 (M.O. 23/09.02.1990) - modificat prin Legea nr.34/1993 (M.O. 128/15.06.1993) - privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti;
 • Legea nr.54/2003 (M.O. 73/05.02.2003) cu privire la sindicate;
 • Legea nr.36/1995 (M.O. 92/16.05.1995) a notarilor publici si a activitatii notariale; completata de O.U.G. 177/2000 ( M.O. 535/31.10.2000); Legea nr. 267/2003 ( M.O. 424/17.06.2003);
 • Legea nr.64/1995 (M.O. 608/13.12.1999) - republicata - modificata si completata - privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului;
 • Legea nr.356/2001 (M.O. 380/12.07.2001) - privind patronatele;
 • Decretul Lege nr.122/1990 (M.O. 54/25.04.1990) privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale economice straine - modificata si completata;
 • Legea nr.90/1996 - republicata - privind protectia muncii - ( M.O. nr.47/29.01.2001 ) - modificata;

  ASIGURARI SOCIALE ( acte normative cu caracter general )

  SOMAJ

 • Legea nr.76/2002 (M.O. 103/06.02.2002) - modificata prin O.U.G. nr.124/2002 (M.O. 740/10.10.2002) - privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, Legea nr. 4/2003 (M.O.26/20.01.2003), O.U.G. nr. 147/2002 (M.O.821/13.11.2002 );
 • H.G. nr.174/2002 (M.O. 181/18.03.2002) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modificat prin H.G. 1089/2002 ( M.O. 741/10.10.2002);

  PENSII

 • Legea nr.19/2000 (M.O. 140/01.04.2000) -privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale - cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.519/2003 (M.O. 864/04.12.2003) a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004;
 • Ordin M.M.S.S. nr. 340/2001 (M.O. 237/10.05.2001) - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.164/2001 (M.O. 748/14.10.2002) - republicata - privind pensiile militare de stat - modificat si completat ;
 • O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca ( M.O. nr. 750/27.10.2003);

  ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

 • Legea nr.346/2002 (M.O. 454/27.06.2002) privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale - modificata si completata;
 • Ordinul nr.553/2002 (M.O. nr.5/08.01.2003) pentru aprobarea normelor metodologice privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • O.U.G. 147/2002 ((M.O. 821/13.11.2002) pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, modificata si completata;
 • O.U.G. nr.150/2002 (M.O. 838/20.11.2002) privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, O.U.G. nr. 48/2003 (M.O. nr. 435/19.06.2003);

  REGULI GENERALE PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A STRAINILOR SI PRESTAREA MUNCII DE CATRE CETATENII ROMANI IN STRAINATATE

 • Legea nr.203/1999 (M.O. 646/30.12.1999) privind permisul de munca - modificata prin O.U.G nr.172/2000 (M.O. 531/27.10.2000) si Legea nr.550/2001 (M.O. 676/25.10.2001), O.G. nr.32/2003 ( M.O. 62/01.02.2003), Legea 274/2003 ( M.O. 451/25.06.2003 );
 • H.G. nr.434/2000 (M.O. 267/14.06.2000) pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de munca;
 • Legea nr.156/2000 (M.O. 364/04.08.2000) - modificata prin O.G. nr.43/2002 (M.O. 578/05.08.2002) si Legea nr. 592/2002 (M.O. 808/07.11.2002) - privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate;
 • H.G. nr. 384/2001 (M.O. 208/24.04.2001) - modificata prin H.G. nr. 850/2002 (M.O. 628/23.08.2002) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate;
 • O.G. nr.102/2000 (M.O. 436/03.09.2000) - privind statutul si regimul refugiatilor in Romania-modificata prin Legea nr.323/2001 (M.O. 342/27.06.2001, O.G. nr.13/2002 (M.O. 82/01.02.2002), H.G. 1439/2002 ( M.O. 935/20.12.2002) O.U.G. 76/2003 (M.O. 640/09.09.2003);
 • O.U.G. nr.194/2002 (M.O. 955/27.12.2002) - privind regimul strainilor in Romania - modificat si completat;
 • Legea nr.105/1992 (M.O. 245/1992) privind reglementarea raporturilor de drept international privat;
 • H.G. nr.518/1995 (M.O. 154/19.07.1995) - modificata prin H.G. 606/1996 (M.O. 177/05.08.1996), H.G.420/1998 (M.O. 278/27.07.1998), H.G. 359/1999 (M.O. 212/14.05.1999), H.G. 313/2001 (M.O. 133/19.03.2001), H.G. 587/2002 (M.O. 439/24.06.2002), H.G. 436/2002 (M.O. 321/15.05.2002) - privind unele drepturi si obligati ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 • H.G. nr.1222/1990 (M.O. 132/26.11.1990) privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si drepturile si obligatiile legate de salarizarea personalului roman, modificat si completat;

  SALARIZARE

 • H.G. nr.1515/2003 (M.O. 920/22.12.2003) pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
 • H.G.nr.281/1993 (M.O. 135/25.06.1993) - privind salarizarea personalului din unitatile bugetare, modificata si completata;
 • Legea nr.154/1998 (M.O. 266/16.07.1998) privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica, modificata si completata;
 • O.U.G. nr.24/2000 ( M.O. 138/31.03.2000) privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar;
 • O.U.G. nr.123/2003 ( M.O. nr.919/ 22.12.2003) privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar;

  TIMPUL DE LUCRU SI TIMPUL DE ODIHNA

 • Decretul Lege nr.95/1990 (36/19.03.1990) - privind trecerea la saptamina de lucru de 5 zile in unitatile de stat;
 • H.G. nr.250/1992 (M.O. 118/13.06.1995) -republicat - modificata prin O.G. nr.29/1995 (M.O. 200/30.08.1995) - privind concediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare;
 • Legea nr.210/1999 (M.O. 654/31.12.1999) - privind concediul paternal;
 • Legea nr.31/1991 (M.O. 64/27.03.1991) privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase;

   

  in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

 • Legea nr. 90 / 1996 - privind protectia muncii republicata
 • Norme metodologice privind aplicarea prevederilor Legii 90 / 1996
 • Normele generale de protectia muncii
 • Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile din CAEN
 • Legea nr. 31 / 1991 - privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase
 • Decret nr. 466 / 1979 - privind regimul produselor si substantelor toxice
 • Legea nr. 126 / 1995 - privind regimul materialelor explozive, modificata si completata prin Legea nr.464/2001
 • Legea nr.19/2000 si H.G. nr.261/2000 - privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.